Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. VGL, hierna te noemen VGL, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64880168;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met VGL een overeenkomst aan gaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en VGL;

d. website: de website www.vangompellasergraveren.nl.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VGL en de opdrachtgever waarop VGL deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VGL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VGL en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door VGL verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden VGL niet.

3.3 VGL is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.5 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen op de website van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie.

3.6 Bij bestellingen van hoeveelheden van 200 stuks van hetzelfde product is de VGL gerechtigd 5% meer van het bestelde te leveren en in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2 Op foto’s, logo’s, afbeeldingen of tekst kunnen auteurs-, portret- of copywrite-rechten zitten. Alle aansprakelijkheden op bovengenoemde rechten zijn voor opdrachtgever. VGL kan niet beoordelen of de door u aangeleverde materialen uw eigendom zijn. Derhalve accepteert VGL geen enkele aansprakelijkheid!

4.3 VGL behoudt het recht voor om aangeleverd materiaal te gebruiken voor het maken van voorbeelden op haar website en/of reclame doeleinden.

4.4 VGL behoudt het recht voor om kwetsende teksten of afbeeldingen te weigeren als opdracht alsook het recht om zonder opgave van reden een graveer opdracht te weigeren.

4.5 Alle berichten worden gecontroleerd. De webmaster behoud het recht om berichten met kwetsende teksten, beledigende opmerkingen, grof taalgebruik en reclame van de website te verwijderen.

4.6 Teksten, foto’s en print screens van de website mogen alleen met schriftelijke toestemming van VGL overgenomen worden. Bij het publiceren van delen, teksten of foto’s van deze website moet er na toestemming altijd een bron vermelding bijstaan met een directe link naar deze website.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen VGL en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat VGL de bestelling van de opdrachtgever elektronisch heeft bevestigd en de opdrachtgever de daarop volgende proefdruk akkoord heeft bevestigd. Deze elektronische bevestiging vermeldt het product/de producten inclusief de te graveren tekst(en) die door de opdrachtgever zijn besteld. Wij accepteren uitsluitend bestellingen via de webwinkel. De koper ontvangt van iedere bestelling een orderbevestiging per email.

 

Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen

6.1 Wijzigingen in de te graveren tekst(en), dienen schriftelijk of elektronisch aan VGL te worden medegedeeld. Mondelinge wijzigingen worden niet in behandeling genomen.

6.2 Wijzigingen in de te graveren tekst(en), dienen binnen 24 uur nadat de opdrachtgever de elektronische bevestiging heeft ontvangen aan VGL te worden medegedeeld. Dit is vóórdat er een proefdruk ter controle is verzonden. Wijzigingen die na 24 uur nadat de opdrachtgever de elektronische bevestiging heeft ontvangen aan VGL worden medegedeeld, worden niet in behandeling genomen, tenzij VGL nog geen aanvang heeft gemaakt met het graveren van de bestelde producten. Daarna worden er meerwerk kosten in rekening gebracht.

6.3 Wijzigingen in het werk resulteren mogelijk in meerwerk. Deze worden altijd voorafgaand aan de productie schriftelijk overlegd.

6.4 Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk naar keuze van VGL op een van onderstaande momenten te voldoen:

a             als het meerwerk zich voordoet;

b             tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c             bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 7 Prijswijziging

7.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door VGL, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden. De ontbinding dient bij schriftelijke of elektronische verklaring te worden ingeroepen.

7.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

7.3 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging naar keuze van VGL op een van onderstaande momenten te voldoen:

a             als de prijsstijging zich voordoet;

b             tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c             bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal VGL met de opdrachtgever in contact treden.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VGL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VGL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.4 Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van tekortkoming en VGL hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. VGL heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 9 Oplevering van het werk en garantie

9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a             als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b             als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen;

c             als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen.  Opdrachtgever dient in alle gevallen de VGL gelegenheid bieden binnen 30 dagen een eventueel gebrek te     herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

9.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan VGL. Opdrachtgever dient VGL in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

9.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de opdrachtgever zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van VGL heeft voldaan.

9.5 Geen garantie wordt gegeven als gebreken als gevolg zijn van:

a             normale slijtage;

b             onoordeelkundig gebruik;

c             niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d             installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door deren;

e             gebreken aan of ondergeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

f              gebreken aan of ondergeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 

Artikel 10 Leveringen en leveringstermijnen

10.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven adres, totdat de opdrachtgever aan VGL en nieuw adres heeft opgegeven.

10.2 De door VGL opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

10.3 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode heeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

10.4 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt door middel van een bevestiging door opdrachtgever. Als alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van VGL, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

10.5 Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die VGL nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren om het meerwerk te verrichten.

10.6 Als er sprake is van andere omstandigheden dan VGL bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

10.7 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan VGL slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

10.8 Verzendingen gebeuren via PostNL waarbij VGL geen invloed heeft op leverdag- en tijd en hiervoor niet aansprakelijk is. Het kan zijn dat pakketpost door de postbode bij de buren wordt bezorgd. Op verzoek van opdrachtgever kan het pakket aangetekend worden verzonden waarbij de meerkosten hiervan bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10.9 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

10.10 Indien de opdrachtgever meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

 

Artikel 11 Betaling

11.1 De opdrachtgever wordt de volgende betaalmogelijkheden geboden:

a             vooraf middels IDEAL voor particuliere en zakelijke markt;

b             op rekening enkel mogelijk voor de zakelijke markt.

11.2 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op VGL te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van VGL of de wettelijke schuldsanering op VGL van toepassing is.

11.3 Als VGL in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 12 Niet afgenomen zaken

12.1 Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst af te nemen.

12.2 Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde VGL tot aflevering in staat te stellen.

12.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever tot aflevering in staat te stellen.

 

Artikel 13 Klachtenregeling en verjaring

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij VGL heeft geklaagd. Klachten kunnen schriftelijk of elektronisch gemeld worden bij:

Van Gompel Lasergraveren

e-mail: info@vangompellasergraveren.nl

13.2 Klachten worden door VGL binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3 Alle aanspraken jegens VGL die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij VGL zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 VGL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a             een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b             enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2 VGL is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

14.3 VGL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VGL is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4 De positie en de grootte van het gegraveerde in het product kan afwijken van de weergave van het gegraveerde op de website. VGL kan voor een dergelijke afwijking niet aansprakelijk worden gesteld.

14.5 Teksten worden vanuit het door de opdrachtgever verstuurde bestand direct gegraveerd in het product. VGL is niet verantwoordelijk voor het door de opdrachtgever verkeerd opgeven van deze teksten

14.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VGL of haar ondergeschikten.

14.7 In geval van toerekenbare tekortkoming is VGL gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

14.8 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a             gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfskosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b             opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

c              schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van werknemer.

14.9 VGL is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijke uitgevoerde bewerking.

14.10 Opdrachtgever vrijwaart VGL voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door VGL geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor VGL in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Van overmacht aan de zijde van VGL is onder andere sprake indien VGL verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van VGL als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van derden van VGL ten gevolge waarvan VGL haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

15.3 VGL is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en VGL kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

15.4 Wanneer er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens

16.1 Persoonsgegevens van opdrachtgever worden verwerkt. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door VGL aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

16.2 VGL draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

16.3 VGL verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

a             het versturen van de bestelde producten;

b             het beheren van een opdrachtgeverbestand;

c             het verzenden aan de opdrachtgever van elektronische berichten met informatie over bestellingen en/of producten van VGL.

16.4 VGL verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de opdrachtgever daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.5 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de opdrachtgever wordt verstuurd, wordt de opdrachtgever de mogelijkheid geboden zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door VGL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van VGL, mag de opdrachtgever geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

17.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij VGL voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 

Artikel 18 Beveiliging en internet

VGL zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de opdrachtgever via de website ingevoerde gegevens, maar VGL kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 VGL behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. VGL zal de wijziging tijdig schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

19.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.4 Op elke overeenkomst tussen VGL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.